Regulamin Platformy B2B EkoWital

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób składania i ewidencjonowania Zamówień oraz dokonywania sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B EkoWital znajdującej się pod adresem www.b2b2.eko-wital.pl (dalej jako: „Platforma”) oraz warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Platforma jest własnością Eko-Wital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090525, posiadającej numer NIP: 1230950438, REGON: 017415765,
  +48 509 312 695, adres e-mail: info@eko-wital.pl.
 3. Wszelkie prawa do Platformy, w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa własności intelektualnej do nazwy Platformy i domeny internetowej pod którą funkcjonuje Platforma, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich następować może wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Platforma jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2. Informacje ogólne dla Klienta.
 1. Klient może korzystać z Platformy wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Warunkiem korzystania z Platformy jest akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu.
 2. Zdjęcia Produktów zamieszczone na Platformie są przykładowe, mają charakter poglądowy i służą wyłącznie prezentacji Produktu. Zdjęcia Produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.
 3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający prawa Klienta, jak również do udzielania Klientowi indywidualnych rabatów.
 4. Do poprawnego działania Platformy zalecane jest korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, FirefoFox, Microsoft Edge, Safari.
 5. Sprzedawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda konfiguracja sprzętu elektronicznego posiadanego przez Klienta umożliwi korzystanie z Platformy.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 • 3. Rejestracja.
 1. Korzystanie przez Klienta z Platformy, w tym składanie Zamówień, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta.
 2. Konto Klienta można utworzyć poprzez kontakt z Przedstawicielem Handlowym odpowiadającego za dany region i/lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 3. Platforma dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów znajdujących się w bazie danych Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Platformy sprzedaży detalicznej na rzecz osób indywidualnych będących konsumentami, a także nieznajdujących się w bazie danych Sprzedawcy.
 4. Do utworzenia Konta Klienta wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych:
  - imię i nazwisko,
  - firma lub nazwa pod którą Klient prowadzi działalność gospodarczą,
  - numer NIP,
  - miejsce zamieszkania lub adres siedziby,
  - adres do Dostawy,
  - numer telefonu,
  - adres e-mail.
 1. W przypadku, gdyby którekolwiek z danych określonych w §4 ust. 3 Regulaminu uległy zmianie, Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tej okoliczności Sprzedawcę, nie później jednak niż w dniu następnym po dniu zmiany danych. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące powstać u Klienta na skutek zaniechania przez Klienta obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Po zakończeniu Rejestracji oraz po pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę danych podanych przez Klienta w toku Rejestracji, Sprzedawca udzieli Klientowi dostępu do Platformy przesyłając w tym celu Login i Hasło na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji.
 3. Hasło i Login do Konta Klienta mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podejrzenie, że Login lub Hasło znalazły się w posiadaniu nieuprawnionej osoby trzeciej, Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem dostępnych mu środków.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego udostępnienia przez Klienta Loginu lub Hasła osobom trzecim.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane przy pomocy jego Konta Klienta, w tym za działania wszelkich osób, które posiadają dostęp do Konta Klienta.
 • 4. Warunki składania zamówień.
 1. Informacje zawarte na Platformie nie stanowią oferty Sprzedawcy.
 2. Klient może składać Zamówienia na Platformie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i przez
  24 (dwadzieścia cztery) godziny w ciągu dnia, z wyłączeniem okresu przerw niezbędnych do konserwacji, napraw technicznych i modernizacji Platformy, czy z innej przyczyny nieleżącej po stronie Sprzedawcy uniemożliwiającej prawidłowe działanie Platformy. Z tytułu braku możliwości korzystania z Platformy spowodowanej akcjami serwisowymi bądź przerwami technicznymi Klientowi nie przysługuje jakiejkolwiek roszczenie względem Sprzedawcy tym samym wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe z tego tytułu.
 3. Klient ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia, nie większej niż aktualny stan danego Produktu znajdujący się w Magazynie Sprzedawcy wskazany na Platformie. Wgląd do aktualnych oraz archiwalnych Zamówień możliwy jest za pośrednictwem Konta Klienta.
 4. W przypadku, gdyby Klient zamierzał złożyć Zamówienie na Produkt w liczbie większej niż aktualny stan Produktu znajdujący się w Magazynie Sprzedawcy, możliwe jest złożenie indywidualnego Zamówienia poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta: +48 501 030 933 , adres e-mail: dok@eko-wital.pl.. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Czas Realizacji Zamówienia może być inny niż określony w §4 ust. 10 Regulaminu.
 5. Cena podana dla danego Produktu po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta jest Ceną indywidualną uwzględniającą udzielony Klientowi rabat (tzw. „Cena po rabacie”) obowiązujący w momencie składania zamówienia.
 6. Koszt Dostawy zostanie doliczony do wartości Zamówienia po jego skompletowaniu i podliczeniu.
 7. Minimum logistyczne dla pojedynczego Zamówienia, przyznające Klientowi zwolnienie z Kosztów Dostawy przy tym Zamówieniu, stanowi kwota 800 zł netto uwzględniająca indywidualny rabat przyznany Klientowi.
 8. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 8 Regulaminu.
 10. Czas Realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od 1 do 2 dni roboczych w zależności od dostępności Produktów oraz rodzaju złożonego Zamówienia. Za wyjątkiem produktów pod zamówienie lub indywidualnych dni dostaw.
 11. W przypadku przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji przed godziną 12:00 danego dnia roboczego, Czas Realizacji Zamówienia liczony będzie od dnia przesłania potwierdzenia. W przypadku przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia o przyjęci Zamówienia do realizacji po godzinie 12:00 danego dnia roboczego, Czas Realizacji Zamówienia liczony będzie od następnego dnia roboczego po dniu przesłania potwierdzenia.
 12. Sprzedawca zastrzega, że Czas Realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do jego realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie Zamówienia w terminie, a które są niezależne od Sprzedawcy i wynikają z przyczyn przez niego niezawinionych.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie
  14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania Platformy, w szczególności w razie wyświetlania się błędnych informacji o Cenie lub dostępności Produktów na skutek awarii technicznych.
 • 5. Zmiany w Zamówieniu.
 1. Klient może zmienić Zamówienie do chwili otrzymania informacji o zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient jest każdorazowo informowany statusem realizacji Zamówienia widniejącym na jego Koncie Klienta (status „zrealizowane”).
 2. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu lub jego anulowanie przed zrealizowaniem Zamówienia przez Sprzedawcę, możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem: dok@eko-wital.pl.
 3. Zmiana Zamówienia może w szczególności dotyczyć zakresu przedmiotowego Zamówienia, anulowania części lub całości Zamówienia, zmiany adresu Dostawy lub zmiany danych w fakturze VAT.
 4. Zmiana Zamówienia przez Klienta wiązać się może z wydłużeniem Czasu Realizacji Zamówienia o czas niezbędny do skompletowania nowego Zamówienia, a także ze zmianą kosztów Dostawy stosownie do cennika.
 • 6. Płatności.
 1. Formy płatności za Zamówienie dostępne dla Klienta to:
 • płatność gotówką przy odbiorze, z tym że jednorazowe Zamówienie nie może przekraczać kwoty 5000 zł,
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności na podstawie otrzymanej przez Klienta faktury VAT (Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą Zamówienia) (sposób płatności możliwy po wcześniejszym ustaleniu z działem handlowym)
 • przedpłata - płatność przelewem bez odroczonego terminu płatności na podstawie faktury proforma otrzymanej przez Klienta na wskazany adres e-mail (za dzień otrzymania faktury VAT przez Klienta uznaje się dzień przesłania faktury VAT przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta).
 1. W przypadkach, o których mowa w §6 ust. 1 pkt 2-3 Regulaminu, płatność następować będzie
  w terminie określonym w fakturze VAT oraz na wskazany w niej rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w §6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega, że za moment przyjęcia Zamówienia do realizacji, od którego liczony jest Czas Realizacji Zamówienia, uważa się dzień roboczy następujący po dniu, w którym Klient otrzymał na swój adres e-mail od Sprzedawcy informację o zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy całej kwoty za Zamówienie, lub po przesłaniu przez Klienta Sprzedawcy potwierdzenia zapłaty.
 3. Wszystkie Ceny wskazane przy składaniu Zamówienia są wiążące i ostateczne.
 4. Za dzień płatności uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Klient, w przypadku obciążenia Zamówienia Kosztem Dostawy, ponosi każdorazowo koszt Dostawy zgodnie z zasadami i aktualnym cennikiem.
 6. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku, gdyby Klient posiadał nieuregulowane płatności na rzecz Sprzedawcy w związku ze złożonym wcześniej Zamówieniem, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się z realizacją kolejnych Zamówień do czasu uregulowania zaległych płatności przez Klienta.
 • 7. Dostawa.
 1. Sprzedawca dostarcza Zamówienie do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres Klienta wskazany jako adres do Dostawy w Koncie Klienta.
 2. W przypadku, gdyby Dostawa miała nastąpić na adres inny niż adres dostawy wskazany na Koncie Klienta lub Klient chciałby dokonać odbioru osobistego z Magazynu, Klient jest obowiązany wskazać tą okoliczność przy składaniu Zamówienia, zamieszczając w tym celu odpowiednią uwagę do Sprzedawcy.
 3. Klient ma obowiązek sprawdzić Produkty stanowiące przedmiot Zamówienia niezwłocznie po dokonaniu odbioru Zamówienia, nie później jednak niż następnego dnia po dniu Dostawy, w tym zwłaszcza, czy Produkty nie posiadają uszkodzeń oraz czy Produkty są zgodne z Zamówieniem.
 4. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować odbiór Zamówienia. Potwierdzenie odbioru Zamówienia jest dokonywane na wystawionej przez Sprzedawcę kopii dokumentu sprzedaży, bądź w liście przewozowym przez osobę upoważnioną przez Klienta.
 5. W razie braku możliwości dostarczenia Zamówienia, Dostawca podejmie ponowną próbę dostarczenia Zamówienia.
 6. Jeżeli pomimo podjęcia przez Dostawcę próby ponownego dostarczenia Zamówienia nie zostanie ono dostarczone Klientowi, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów Dostawy oraz w przypadku produktów spożywczych, dodatkowo Ceny tych Produktów oraz kosztów ich utylizacji.
 7. Jeżeli pomimo obecności osoby uprawnionej do obioru Zamówienia, Klient niezasadnie odmawia przyjęcia Zamówienia, Dostawca nie podejmie próby ponownej Dostawy Zamówienia, a zastosowanie znajdzie §7 ust. 6 Regulaminu.
 8. W przypadku Dostaw do budynków piętrowych, Zamówienie dostarczane jest jedynie do klatki schodowej.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienia w Dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego adresu Dostawy, wynikające ze zdarzeń losowych niezależnych od Sprzedawcy, jak również za opóźnienia leżące po stronie Dostawcy.
 • 8. Termin przydatności produktów.

Sprzedawca informuje, że w jednym Zamówieniu znajdować się mogą Produkty o różnych datach przydatności do spożycia. Nie krótszym niż termin gwarantowany        widoczny przy każdym Produkcie na platformie sprzedażowej B2B. Różne daty przydatności Produktów stanowiących przedmiot tego samego Zamówienia nie mogą stanowić podstawy do złożenia przez Klienta reklamacji lub wystąpienia z jakimkolwiek innym roszczeniem wyłącznie z tej przyczyny.

 • 9. Reklamacje i zwroty.
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Produktu na adres: info@eko-wital.pl, nie później niż następnego dnia po dniu odebraniu przez Klienta Dostawy.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • numer zamówienia,
 • numer faktury VAT,
 • numer NIP Klienta,
 • opis wady i/lub dokumentację zdjęciową,
 • żądanie Klienta.
 1. Sprzedawca zastrzega, że w określonych przypadkach może wystąpić konieczność przesłania przez Klienta próbki Produktu w ilości określonej przez Sprzedawcę celem prawidłowego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej reklamacji.   
 2. W przypadku, gdyby Klient nie podał informacji, o których mowa w §9 ust. 2 pkt 1-5 Regulaminu, zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. W tym przypadku, czas na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę biegnie dopiero od momentu uzupełnienia zgłoszenia przez Klienta o brakujące dane.
 3. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Cena oraz koszt zwrotu Produktu zostaną zwrócone Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 14 dni .
 4. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje zwrotu Produktu z powodu upływu terminu przydatności do spożycia, jak również nie przyjmuje zwrotu Produktu z wyprzedaży.
 5. Sprzedawca informuje, iż po uprzednich uzgodnieniach ze Sprzedawcą istnieje możliwość przyjęcia zwrotu określonych Produktów w przypadku likwidacji Klienta, jeżeli Produkt, który zamierza zwrócić Klient, nie jest uszkodzony, nie nosi śladów nieprawidłowego przechowywania, opakowanie i etykiety są czyste i nieometkowane, a ponadto Produkt posiada więcej niż 40% terminu przydatności do spożycia.
 6. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca nie zwraca reklamowanego Produktu. Produkt ten poddawany jest natychmiastowej utylizacji na koszt Klienta.
 • 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Sprzedawca oraz Klient mogą w każdym czasie i bez podawania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z zastrzeżeniem ust. 2-4 poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, za pośrednictwem adresu dok@eko-wital.pl, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wynoszącego 7 dni.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie zwalnia Klienta ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu jej rozwiązania takie zobowiązania istnieją.
 4. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej przez Klienta.
 • 11. Dane osobowe i pasywne zbieranie informacji.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Eko-Wital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Staniewicka 5, 03-310 Warszawa(dalej jako: „Administrator” lub „Sprzedawca”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może skontaktować się poprzez:
 • adres e-mail: rodo@eko-wital.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych Klient może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako: „RODO”), do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w celu wykonania zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy, w szczególności realizacji sprzedaży, Zamówień, Dostaw, rozliczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w §11 ust. 4 Regulaminu, odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Klienta przekazywane są Sprzedawcy dobrowolnie, na podstawie zgody, którą można wycofać w każdym czasie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w procesie Rejestracji uniemożliwi Rejestrację i założenie Konta Klienta, a cofnięcie zgody w późniejszym czasie uniemożliwi także złożenie i realizację Zamówienia Klienta.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i usuwania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą w terminie niezbędnym do przechowywania dokumentacji księgowej, podatkowej, rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń, a także przez czas posiadania przez Klienta Konta Klienta.
 7. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności na rzecz Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem lub podwykonawcom w celu zapewnienia realizacji usług za pośrednictwem Platformy,
  w szczególności dostawcom usług i systemów informatycznych, przewoźnikom, firmom kurierskim i pocztowym, drukarniom, bankom, instytucjom płatniczym, dostawcą usług prawnych, windykacyjnych lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii.
 9. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, co ułatwi dostosowanie usług Sprzedawcy do indywidualnych potrzeb Klienta.
 10. Sprzedawca stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klienta
  z Platformy, zapisywane są przez serwery Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 11. Stosowanie przez Sprzedawcę plików „cookies” ma na celu poprawienie działania Platformy na urządzeniu końcowym Klienta, zapamiętywanie informacji o urządzeniach końcowych Klienta, weryfikacji i rozwoju oferty Sprzedawcy, a także cele statystyczne.
 12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca zaznacza jednak, że wyłączenie mechanizmu plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Platformy.
 • 14. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Platformie.
 2. Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie https://b2b2.eko-wital.pl/regulamin. Klient może pobrać Regulamin oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu podawana jest do wiadomości Klienta poprzez zamieszczenie nowego Regulaminu na Platformie. Regulamin zmieniony obowiązuje Klienta od dnia jego opublikowania na Platformie i ma zastosowanie do Zamówień złożonych od tego dnia.
 4. W przypadku powstania sporu w sprawie objętej przedmiotem niniejszego Regulaminu, właściwa będzie jurysdykcja sądów polskich, a prawem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2022 roku i dotyczy zamówień złożonych od tego dnia.

 

© SolEx B2B